Logo for vuggestuen og børnehaven Grønnegården ved Tarm
Alkoholpolitik

Alkoholpolitik for Grønnegården Tarm.

Udarbejdet september 2019.

På Grønnegården Tarm har vi udarbejdet en alkoholpolitik og en handleplan, med det formål at sikre trygge rammer for børn og personalets trivsel.

 

Holdning til alkohol på Grønnegården.

Børn og alkohol er en dårlig blanding og derfor skal alkohol som udgangspunkt ikke være tilgængeligt på Grønnegården Tarm hverken i dagligdagen eller ved særlige arrangementer.  Handlevejledningen tager udgangspunkt i et alkoholfrit miljø, hvor de ansatte har et medansvar for bl.a. at være gode rollemodeller.

Det er ledelsens ansvar, at handleplanen behandles og besluttes i forældrebestyrelsen. Herunder at handleplanen bliver kendt af alle medarbejdere. Det er ledelsens ansvar, at eventuelle afvigelser fra eller tilføjelser til handlevejledning nedskrives og behandles i forældrebestyrelsen. Eventuelle afvigelser skal som minimum indeholde en beskrivelse af, hvilken situation eller arrangement der er tale om, hvis der undtagelsesvis må indtages alkohol. Herunder hvem der kan indtage alkohol og i hvilken mængde.

 

Politik for alle ansatte på Grønnegården Tarm.

Personalet er ikke omfattet af handlevejledningen, men er underlagt Grønnegården Tarms alkoholpolitik for personale:

  • Der må ikke indtages alkohol på Grønnegården Tarm i arbejdstiden.
  • Ansatte med et alkoholproblem tilbydes passende hjælp i form af behandling. De nærmere rammer aftales i hvert tilfælde mellem den pågældende og Grønnegårdens ledelse.
  • Ved særlige lejligheder, som eksempelvis receptioner i forbindelse med arbejdstids ophør, kan der udskænkes og nydes alkohol. Dog er det ikke tilladt at være beruset på Grønnegårdens område. Beruselse defineres som synligt påvirket opførsel.
  • Enhver overtrædelse af disse regler behandles efter de normale ansættelsesmæssige regler.

Hvad gør vi hvis vi får mistanke om at en kollega/personale har et alkoholproblem.

  • Personale må ikke møde på Grønnegården i beruset/påvirket tilstand! Sker dette vil den pågældende person blive konfronteret med, at vedkommende lugter af spiritus eller virker påvirket af stoffer og derefter blive sendt hjem. (Proceduren er det samme som ved forældre mht. Taxi) Lederen orienteres hurtigst mulig.
  • Der vil efterfølgende blive indkaldt til samtale med ledelsen, hvor medarbejderen bliver konfronteret med at det er uacceptabelt at møde på arbejdspladsen i påvirket tilstand og hvilke konsekvenser det vil få hvis det gentager sig. advarsler og opsigelsesregler træder i kraft.
  • Derudover vil det blive klarlagt hvor vidt der forelægger et misbrugsproblem. Medarbejderen tilbydes hjælp og henvises til center for afhængighed.

 

 

Hvad gør vi hvis vi får mistanke om en beruset forælder møder op i børnehaven for at hente sit barn.

Hvis vi får mistanke om at en forælder ved aflevering/afhentning af deres barn lugter af øl/spiritus eller virker påvirket af andre rusmidler, vil dette blive påpeget. Vurderer personalet at forælderen er for påvirket til at varetage hjemtransport af barnet på forsvarlig vis, skal personalet foreslå den pågældende, at der ringes efter en taxi (om nødvendigt på børnehavens regning). Agter den berusede alligevel at køre i bil, tilkalder personalet politiet.

Vurdere personalet at den afhentende forælder er så beruset, at vedkommende er ude af stand til at tage sig forsvarligt af barnet, kontaktes hjemmet med henblik på at sikre der er en ædru person til stede. Er der ikke det, skal personalet meddele, at barnet ikke kan udleveres og socialforvaltningen kontaktes, med henblik på pasning af barnet. Personalet må ikke med magt hindre udlevering af barnet, men overlade dette til politiet.

Efterfølgende handleplan.

Børnehavens ledelse orienteres hurtigst mulig om hændelsen. Det er op til ledelsen at vurdere, om der skal laves en underretning. Personalet noterer handlingsforløbet ned med klokkeslæt, hvad der er sket, og hvilke personaler der var til stede.

Ledelsen vurderer hvilke konsekvenser hændelsen vil få. Er det en underretning? eller i første omgang en samtale med ledelsen.  (Ved en sådan samtale vil der altid være 2 personer til stede). Ved samtalen klarlægges det uholdbare i, at en sådan hændelse finder sted i børnehaven. Der orienteres om muligheden for evt. hjælp fra Sundhedscenter Vest.

Formålet med samtalen er dels at signalere at beruset/påvirket adfærd er uacceptabelt på Grønnegården, men samtalen tager også udgangspunkt i at afklare, om der forelægger et egentligt misbrug, som derved kan være skadeligt for barnet.

 

Hvad gør vi hvis vi få mistanke om et barn lever i en familie med alkoholproblemer?

Vi indkalder til en samtale, hvor vi informerer om vores bekymring for barnet, og om vores konkrete observationer af de signaler barnet udsender. Vi vil høre hvilke forestillinger forældrene har gjort sig, for at afklare situationen, er der brug for at inddrage anden hjælp? Vi kan informere om Sundhedscenter Vest.